עשרות חברי בורסה משתתפים בשעורי לימוד הרמב״ם בבורסת היהלומים

עשרות חברי בורסה משתתפים בשעורי לימוד הרמב״ם בבורסת היהלומים. על ידי הרב חגי ועומר הלוי.
ידוע חוות דעת הפוסקים שחיבור הרמב״ם ״משנה תורה״ הוא היחיד שבו סדורות כל ההלכות כולן.
נמצא שעל ידי לימוד משנה תורה לרמב״ם אכן מקיימים את עניין לימוד הלכות כל התורה כולה. ונזכה בקרוב ממש לקיום היעוד שבו חותם הרמב״ם את ספרו ״ ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה׳ בלבד.
ולפיכך יהיו כל ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם,שנאמר׳ כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים״

שתף לחברים

שתף